Privacy policy

PRIVACY POLICY

Sportcentrum De Bever heeft altijd veel waarde gehecht aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zal dit blijven doen. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sportcentrum De Bever houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·         Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

·         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·         Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

·         Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Sportcentrum De Bever zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden en vrijwilligers worden door Sportcentrum De Bever verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

·         Administratieve doeleinden;

·         Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

·         Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

·         De overeengekomen lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sportcentrum De Bever de volgende persoonsgegevens van u vragen:

·         Voornaam;

·         Tussenvoegsel;

·         Achternaam;

·         Telefoonnummer;

·         Emailadres;

·         Geslacht;

·         Geboortedatum

·         Postcode + woonplaats

·         Huisnummer

·         Motivatie/beweegreden tot aanmelding (doelstelling)

·         Huisarts (Bij ongevallen zal het noodnummer 112 hierom vragen, is iemand bv. buiten bewustzijn, willen wij zoveel mogelijk kostbare informatie delen)

·         Eventuele blessure/medische documentatie (mits van toepassing, dit voor het correcte verwerking van systeemblokkade of aanpassingen in een trainingsprogramma)

·         IBAN (automatische machtiging)

·         Handtekening voor akkoord

·         Ouder/verzorger (van toepassing bij minderjarige personen)

 Verwerking van persoonsgegevens bij activiteiten

Persoonsgegevens van leden worden door Sportcentrum De Bever verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

·         Welzijn en gezondheid van de leden

·         Verstrekken van trainingsprogramma’s en bijbehorende informatie (spiergroepen, uitvoering etc.)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sportcentrum De Bever de volgende persoonsgegevens van u vragen:

·         Medicijngebruik (dit ten goede voor het aansturen van trainingen)

Deze persoonsgegevens worden door Sportcentrum De Bever opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

·         Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

·         Een webbased programma voor het instrueren van een training.

·         Het verzorgen van de (financiële) administratie;

·         (cloud) Opslag van onze data.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Sportcentrum De Bever bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

·         Alle personen die namens Sportcentrum De Bever van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

·         We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid  een SSL certificaten op al onze systemen;

·         We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

·         Wij houden logboeken bij van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

·         We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

·         Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Dit is bekrachtigt met een handtekening.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beeldmateriaal

Sportcentrum De Bever publiceert op haar website en in de sociale media beeldmateriaal van activiteiten en/of evenementen & bijzondere gelegenheden. Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website of sociale media wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.

Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Gedeelten van de opnamen kunnen echter gebruikt worden voor een audit (bijv. examinatie voor het behalen van benodigde lesgeefcertificaten)

Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, voorzien van reden, kenbaar maken.

Sociale Media

Sportcentrum De Bever maakt gebruik van Facebook (clubpagina), Instagram (clubpagina), Twitter (clubpagina) en Virtuagym (opslag en verstrekken trainingsgegevens/programma’s). Wanneer leden en ouders van jeugdleden gebruik maken van deze toepassingen, zijn zij akkoord gegaan met de privacy instellingen behorende bij Facebook, Instagram en Twitter. Leden kunnen zelf hun privacy instelling desgewenst aanpassen. Sportcentrum De Bever behoudt zich ter aller tijden het recht om commentaren die op social media die dan wel kwetsend, beledigend zijn of leiden tot ongewenste reacties, te verwijderen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policynog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Sportcentrum De Bever
Educalaan 45-47
8251 GC Dronten
info@sportcentrumdebever.nl

Contact

 • Adres:

  Educalaan 45-47
  8251 GC Dronten
 • Telefoon:

  0321-38 1005
 • E-mail:

  info@sportcentrumdebever.nl
Sportcentrum De Bever
Educalaan 45-47 8251 GC Dronten
0321381005
info@sportcentrumdebever.nl
Sportcentrum De Bever 9.4 /10 - 67 beoordelingen